title
title
title
בית אמנון-תמר לשעבר...

היום בית "אמנון-תמר" סיים את תפקידו כבית ילדים. זה היה בית הילדים הראשון שנבנה בצובה (אחרי גן כלנית) אליו עברו הילדים מהצריף השבדי.

מצורף קטע מהעלון מאותם ימים.

תודה רבה לרות קרן על השיתוף.


על הקמת בית"אמנון-תמר"

מעלון 244 מה-26.5.1955

"סוף סוף, אחר הרבה "בעוד שבועיים זכו הדירים הקטנים להכנס לביתם החדש - בנין לתפארת. התינוקות התענינו מאד בכל הפרוצדורה של ההעברה. מי מהם צרח מנענועי הטרקטור, אחרים ישנו את שנתם בשלוה וכמה חברמנים החליטו שיהיו טרקטוריסטים, כמו בצלאל...

   הרשמים הראשוים מהבנין עצמו, עד כמה שנוטים לחוות דיעה כה מהר הם בערך כאלה: הדס אומרת: אמנם די יפה פה, אך התרגלנו לצריף שלנו ואהבנו אותו

וקשה הפרידה...  רויטל טוענת שהעיקר שיתנו לה הרבה צעצועים למיטה, ולהשתובב אפשר גם פה , אז שוב טוב. יצחק היה נוסע כל הזמן מהצריף לבנין החדש. פר...פר...פר... עכשו אמנם הגיע למחוז חפצו אך המטרה נשתנתה ואנו ממשיכים לנסוע הלאה. תיאבונה של נועה גבר עם חילוף המקום, והיא דורשת את המגיע לה בכל תוקף.נוסף לכך היא שמחה מאד למאורע.         

שאר הקטנים עדין מתרשמים..."