title
title
title
הנהלה ומזכירות


מזכירות טכנית  - ענת גלברט / קרול עובדיה 02-5347711 

מזכירת הקיבוץ  - מור בן יוסף  
מנהלת קהילה - שרה גרינבוים                       
מנהל עסקים - דוד מלול

משאבי אנוש
עמוס דוידס - מנהל משאבי אנוש
רחל גוטפריד - מנהלת משאבי אנוש


תפקידי המזכירות הטכנית:
- תיאום ישיבות לענפים וחברים עם מרכז המשק, מנהלת הקהילה, מזכירת הקיבוץ ומש"א.
- שירותי דואר: פנימי וחיצוני , ביול – מכתבים וחבילות.
- קשר מול חברת "פרטנר" (תיקון טלפונים, עדכון חבילות)
- תשלומים שונים